PPE
PPE - składki i wypłaty środków


Składki: podstawowa i dodatkowa

W ramach PPE odprowadzane są dwa rodzaje składek: podstawowa i dodatkowa.


 Składka podstawowa: w pełni finansowana przez pracodawcę i nie może przekraczać 7 proc. wynagrodzenia pracownika. Wysokość składki podstawowej może być ustalana na kilka sposobów:

  • procentowo od wynagrodzenia pracownika,
  • procentowo od wynagrodzenia,
  • z określeniem maksymalnej wysokości lub w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników.


Składka dodatkowa jest z kolei finansowana przez uczestnika (z jego wynagrodzenia). Uczestnik wedle własnego uznania może zmienić wysokość składki lub zrezygnować z jej opłacania. Suma składek dodatkowych wnoszonych przez pracownika do jednego PPE w ciągu roku nie może przekroczyć trzykrotności sumy odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE.

Wypłata środków

Środki zgromadzone w ramach PPE są własnością jego uczestnika i mogą zostać wypłacone różnie, w zależnośći od wieku uczestnika:

  • automatycznie (po ukończeniu przez uczestnika 70 lat),
  • na wniosek uczestnika (po osiągnięciu przez niego 60 lat lub przedstawieniu decyzji o przyznaniu emerytury i ukończenia 55 lat)
  • na wniosek osoby uprawnionej (w przypadku śmierci uczestnika).

Wypłata transferowa  i zwrot środków

Gromadzone w ramach PPE pieniądze mogą zostać przeniesione do innego programu lub IKE. W takiej sytuacji dokonuje się wypłaty transferowej, odbywającej się na wniosek uczestnika lub osoby uprawnionej.

W szczególnym przypadku środki zgromadzone w programie mogą zostać zwrócone uczestnikowi.